2/2019/RB Informacja z otwarcia ofert

Niniejszym informujemy, że w dniu 21 marca 2019 r. o godz. 12:00 nastąpiło otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Protokół z otwarcia ofert

Jednocześnie, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych przypominamy, iż Wykonawca/y w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, winien przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Wzór oświadczenia

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.