Postępowanie o zamówienie publiczne nr 4/2020/U

Nazwa: „Konserwacja budynków i lokali będących własnością Tyskiego TBS Sp. z o.o. oraz obsługa pogotowia lokatorskiego”

Termin składania ofert: 10 czerwca 2020 r. godz. 10:30

Tryb: przetarg nieograniczony

Data ogłoszenia: 2 czerwca 2020 r.30 czerwca 2020 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia23 czerwca 2020 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty10 czerwca 2020 r. Informacja z otwarcia ofert
Jednocześnie, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych przypominamy, iż Wykonawca/y w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, winien przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.2 czerwca 2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu2 czerwca 2020 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2 czerwca 2020 r. Załącznik nr 1 do SWIZ – Opis przedmiotu zamówienia

2 czerwca 2020 r. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty

2 czerwca 2020 r. Załącznik nr 2a do SIWZ – Zestawienie kosztów

2 czerwca 2020 r. Załącznik nr 3 do SWIZ – Oświadczenie Wykonawcy

2 czerwca 2020 r. Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz usług

2 czerwca 2020 r. Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób

2 czerwca 2020 r. Załącznik nr 6 do SIWZ – Grupa kapitałowa

2 czerwca 2020 r. Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy

2 czerwca 2020 r. Załącznik nr 8 do SIWZ – Oświadczenie ubezpieczenie
Podmiot udostępniający informację: Tyskie TBS Sp. z o. o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Artur Wyżkiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Artur Wyżkiewicz
Data wytworzenia informacji: 28 maja 2020 r.
Data aktualizacji informacji: 23 czerwca 2020 r.