Postępowanie o zamówienie publiczne nr 2/2020/U

Nazwa: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego na terenie działki 5573/64 położonej w Tychach przy skrzyżowaniu al. Bielskiej i al. Jana Pawła II”.

Termin składania ofert: 6 lipca 2020 r. godz. 10:30

Tryb: przetarg nieograniczony

Data ogłoszenia: 24 czerwca 2020 r.


27 lipca 2020 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


15 lipca 2020 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty06 lipca 2020 r. Informacja z otwarcia ofert
Jednocześnie, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych przypominamy, iż Wykonawca/y w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, winien przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.29 czerwca 2020 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu29 czerwca 2020 r. Zmiana treści SIWZ24 czerwca 2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu24 czerwca 2020 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

24 czerwca 2020 r. Załącznik nr 1 do SWIZ – Opis przedmiotu zamówienia

24 czerwca 2020 r. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty

24 czerwca 2020 r. Załącznik nr 3 do SWIZ – Oświadczenie Wykonawcy

24 czerwca 2020 r. Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz osób

24 czerwca 2020 r. Załącznik nr 5 do SIWZ – Grupa kapitałowa

24 czerwca 2020 r. Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy

24 czerwca 2020 r. Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie ubezpieczeniePodmiot udostępniający informację: Tyskie TBS Sp. z o. o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Artur Wyżkiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Artur Wyżkiewicz
Data wytworzenia informacji: 23 czerwca 2020 r.
Data aktualizacji informacji: 27 lipca 2020 r.