Postępowanie o zamówienie publiczne nr 6/2018/RB

Nazwa: „Przebudowa łazienek na I piętrze w Segmencie B budynku przy ul. Budowlanych 59 w Tychach wraz z remontem korytarza i wymianą drzwi do lokali oraz drzwi na klatkę schodową.”

Termin składania ofert: do 23 października 2018 r. do 09:30.

Tryb: przetarg nieograniczony.

Data ogłoszenia: 08 października 2018 r.

 

26 października 2018 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

23 października 2018 r. Informacja z otwarcia ofert

17 października 2018 r. Odpowiedź na zapytania dotyczące treści SIWZ

08 października 2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu

08 października 2018 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

08 października 2018 r. Dokumentacja projektowa

08 października 2018 r. Przedmiar robót

08 października 2018 r. Specyfikacje techniczne

08 października 2018 r. Decyzja pozwolenie na budowę z dnia 4 października 2018 r.

08 października 2018 r. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 

Podmiot udostępniający informację: Tyskie TBS Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Artur Wyżkiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Artur Wyżkiewicz
Data wytworzenia informacji: 08 października 2018 r.
Data aktualizacji informacji: 26 października 2018 r.