Postępowanie o zamówienie publiczne nr 6/2020/RB

Nazwa: Remont klatek schodowych w biurowcu w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 42-44 i ul. Cyganerii 51

Termin składania ofert: 16 listopada 2020 r. godz. 13:30

Tryb: przetarg nieograniczony

Data ogłoszenia: 16 października 2020 r.09 grudnia 2020 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania16 listopada 2020 r. Informacja z otwarcia ofert
Jednocześnie, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych przypominamy, iż Wykonawca/y w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, winien przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.


30 października 2020 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 597769-N-202030 października 2020 r. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ oraz zmiana SIWZ27 października 2020 r. Odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ16 października 2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu16 października 2020 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (11 załączników)

16 października 2020 r. Załącznik nr 12. Dokumentacja projektowo-techniczna:

Projekt wykonawczy

Informacja ws. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Specyfikacje techniczne odbioru robót

Przedmiar robótPodmiot udostępniający informację: Tyskie TBS Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Artur Wyżkiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Artur Wyżkiewicz
Data wytworzenia informacji: 15 października 2020 r.
Data aktualizacji informacji: 09 grudnia 2020 r.