Postępowanie o zamówienie publiczne nr 1/2019/RB

Nazwa: „Przebudowa łazienek na I piętrze w Segmencie B budynku przy ul. Budowlanych 59 w Tychach wraz z remontem korytarza i wymianą drzwi do lokali oraz drzwi na klatkę schodową”

Termin składania ofert: 19 marca 2019 r. godz. 9:30

Tryb: przetarg nieograniczony

Data ogłoszenia: 1 marca 2019 r.

 

16 kwietnia 2019 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

09 kwietnia 2019 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

19 marca 2019 r. Informacja z otwarcia ofert

01 marca 2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu

01 marca 2019 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

01 marca 2019 r. Dokumentacja projektowa

01 marca 2019 r. Przedmiar robót

01 marca 2019 r. Specyfikacje techniczne

01 marca 2019 r. Decyzja pozwolenie na budowę z dnia 4 października 2018 r.

01 marca 2019 r. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 

Podmiot udostępniający informację: Tyskie TBS Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Artur Wyżkiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Artur Wyżkiewicz
Data wytworzenia informacji: 27 lutego 2019 r.
Data aktualizacji informacji: 16 kwietnia 2019 r.