Postępowanie o zamówienie publiczne nr 5/2020/RB

Nazwa: Przebudowa łazienek i korytarza w Segmencie B i łazienek w segmencie C oraz remont elewacji w biurowcu przy ul. Budowlanych 59 w Tychach

Termin składania ofert: 5 listopada 2020 r. godz. 11:30

Tryb: przetarg nieograniczony

Data ogłoszenia: 14 października 2020 r.2 grudnia 2020 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia24 listopada 2020 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty05 listopada 2020 r. Informacja z otwarcia ofert
Jednocześnie, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych przypominamy, iż Wykonawca/y w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, winien przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.29 października 2020 r. Odpowiedzi na zapytanie o treść SIWZ14 października 2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu14 października 2020 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (11 załączników)

14 października 2020 r. Załącznik nr 12. Dokumentacja projektowo-techniczna:

Projekt wykonawczy

Opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacje techniczne odbioru robót

Przedmiar robót – część 1

Przedmiar robót – część 2Podmiot udostępniający informację: Tyskie TBS Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Artur Wyżkiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Artur Wyżkiewicz
Data wytworzenia informacji: 13 października 2020 r.
Data aktualizacji informacji: 02 grudnia 2020 r.