Dostęp do informacji publicznej

PODSTAWA PRAWNA

 • art. 54 ust. 1, art. 61, art. 74 ust. 3, art. 213 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

FORMY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

 • Biuletyn Informacji Publicznej,
 • na wniosek zainteresowanego,
 • w drodze wywieszenia informacji w miejscach ogólnie dostępnych.

OGRANICZENIA DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
Ze względu na:

 • przepisy o ochronie informacji niejawnych,
 • przepisy o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
 • prywatność osoby fizycznej,
 • tajemnicę przedsiębiorcy.

INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIP SĄ UDOSTĘPNIANE:

 • na wniosek (art. 10 ust. 1 u.d.i.p.),
 • w drodze wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych (art. 11 ust. 1, 2 u.d.i.p.).

W JAKIEJ FORMIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wnioskodawca wybiera formę, w jakiej wniosek zostanie złożony oraz sposób dostarczenia go do Spółki. Wniosek można złożyć:

 • tradycyjnie na adres: Tyskie TBS Sp. z o.o., ul. Budowlanych 59, 43 – 100 Tychy,
 • elektronicznie ([email protected]).

OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Wyjątek stanowią poniesione dodatkowe koszty ze strony organu udostępniającego informację. Wysokość opłaty odpowiada poniesionym kosztom. Art. 15 ust. 2 u.d.i.p.: „Podmiot w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba, że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek”.

 

Podmiot udostępniający informację: Tyskie TBS Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Artur Wyżkiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Artur Wyżkiewicz
Data wytworzenia informacji: 11 lutego 2013r.
Data aktualizacji informacji: 11 lutego 2013r.