Nazwa: „Dostawa i montaż regałów przesuwnych w budynku archiwum w Tychach przy ul. Nowokościelnej 11”.
Termin składania ofert: do 20 marca do 11:30.
Tryb: przetarg nieograniczony.
Data ogłoszenia: 10 marca 2014r.

03 kwietnia 2014r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

27 marca 2014r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

16 marca 2014r.
Zamawiający informuje, że w związku z tym, że upłynął termin określony w art. 38 ust. 1 Pzp Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1a Pzp kolejne wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ będzie pozostawiał bez rozpatrzenia.

14 marca 2014r. Zmiana treści SIWZ
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści SIWZ:
– w części IX punkt 1 poprzez zmianę słowa „pięciu” na słowo „trzech”,
– w części X punkt 2 poprzez zmianę słowa „pięciu” na słowo „trzech”.
Mając na względzie powyższe Zamawiający dokonuje zmianę w treści ogłoszenia w części VIII punkt 1 (ogłoszenie na tablicy ogłoszeń) oraz w treści ogłoszenia przesłanego do Biuletynu UZP w części III punkt 3.2. poprzez zamianę słowa „pięciu” na słowo „trzech”.

14 marca 2014r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłanego do Biuletynu UZP

14 marca 2014r. Odpowiedzi Zamawiającego na pytania oferentów w zakresie SIWZ

11 marca 2014r. Odpowiedzi Zamawiającego na pytania oferentów w zakresie SIWZ

10 marca 2014r. Ogłoszenie o zamówieniu

10 marca 2014r. Ogłoszenie przesłane do Biuletynu UZP

10 marca 2014r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Podmiot udostępniający informację: Tyskie TBS Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Artur Wyżkiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Artur Wyżkiewicz
Data wytworzenia informacji: 10 marca 2014r.
Data aktualizacji informacji: 03 kwietnia 2014r.