Nazwa: „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i realizację zadania: rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowokościelnej 11 w Tychach na lokale mieszkalne oraz adaptacja sali gimnastycznej na archiwum w trybie zaprojektuj i wybuduj”.
Termin składania ofert: do 17 czerwca do 11:30.
Tryb: przetarg nieograniczony.
Data ogłoszenia: 22 maja 2013r.

18 lipca 2013r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

08 lipca 2013r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

22 maja 2013r. Ogłoszenie o zamówieniu

22 maja 2013r. Ogłoszenie przesłane do Biuletynu UZP

22 maja 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

22 maja 2013r. Program funkcjonalno-użytkowy

22 maja 2013r. Załączniki do Programu funkcjonalno-użytkowego:
ekspertyza budowlana część 1
ekspertyza budowlana część 2
dokumentacja badań podłoża gruntowego
obliczenia statyczno-wytrzymałościowe część 1
obliczenia statyczno-wytrzymałościowe część 2
decyzja GWA 6730.176.2012/ER
decyzja RANO 6730.2.2012
koncepcja architektoniczna część 1
koncepcja architektoniczna część 2
koncepcja architektoniczna część 3

Podmiot udostępniający informację: Tyskie TBS Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Artur Wyżkiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Artur Wyżkiewicz
Data wytworzenia informacji: 22 maja 2013r.
Data aktualizacji informacji: 18 lipca 2013r.